Analiza oglšdalnoœci witryny
regulamin

Regulamin rozgrywek edycji 2007

 

1. Zasady ogólne

 1. Mecze rozgrywane będą na boiskach osiedlowych na otwartym powietrzu.
 2. Mecze rozgrywane są 4 na 4 lub 5 na 5 w zależności od rozmiarów boiska.  
 3. W pierwszej rundzie przewiduje się rozgrywki w systemie mecz i rewanż.
 4. W przypadku większej ilości drużyn liga zostanie podzielona na 2 grupy po maksymalnie 8 drużyn.
 5. Szczegółowy system rozgrywek zostanie podany po zamknięciu listy drużyn.
 6. Mecz wygrywa drużyna, która pierwsza zdobędzie 100 lub więcej punktów
 7. Punktacja : 2 punkty zwycięstwo, 1 punkt porażka, 0 punktów walkower.
 8. Niestawienie się na ustalony przez obie strony mecz traktowane będzie jako walkower z wynikiem końcowym 25:0.
 9. W przypadku, gdy drużyna otrzyma trzeci walkower może zostać skreślona z rozgrywek, a wyniki jej meczy zostają anulowane.
 10. Kolejność drużyn w tabeli będzie obliczana zgodnie z zasadami opisanymi w przepisach koszykówki.

2. Warunki uczestnictwa

 1. Zapisy rozpoczynają się zgodnie z terminem określonym w harmonogramie rozgrywek.
 2. W przypadku dużej liczby chętnych drużyn pierwszeństwo w udziale mają drużyny, które
  w ubiegłym sezonie uczestniczyły w rozgrywkach i nie zostały wykluczone z rozgrywek.
  W pozostałych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia zgłoszeń drużyn, których lokalizacja boiska sprawiłaby poważne kłopoty z dojazdem dla reszty drużyn.
 4. Drużynę należy zgłosić do dnia określonego w harmonogramie rozgrywek za pomocą formularza zamieszczonego na stronie ligi.
 5. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o boisku, adres kontaktowy przedstawiciela lub kapitana drużyny oraz listę min 7 zawodników. Maksymalna liczba zawodników zgłoszona do rozgrywek to 12 osób.
 6. Wymagane jest posiadanie boiska umożliwiającego granie co najmniej 4 na 4, na 2 kosze o powierzchni asfaltowej, betonowej lub tartanowej. Boiska to będzie boiskiem domowym drużyny.
 7. Wybrane przez drużynę boisko musi być odpowiednie do gry i nie stanowić zagrożenia dla zdrowia zawodników.
 8. Oceny i dopuszczenia boiska do gry  dokonują organizatorzy
 9. Wymagane jest dokonanie wpłaty wpisowego najpóźniej w dniu spotkania organizacyjnego.
 10. Wymagane jest wypełnienie formularza pełnego zgłoszenia drużyny i dostarczenia go organizatorom najpóźniej do spotkania organizacyjnego.
 11. Na spotkaniu organizacyjnym wymagana jest obecność przedstawiciela drużyny, który posiadać powinien wypełniony formularz pełnego zgłoszenia drużyny i wpisowe (jeśli obowiązki te nie zostały spełnione wcześniej). Nieobecność przedstawiciela drużyny może być powodem niedopuszczenia drużyny do rozgrywek.

3. Składy drużyn

 1. Drużyna musi składać się z minimum 7, a maksymalnie 12 zawodników.
 2. W jednej drużynie nie może występować więcej niż dwóch zawodników "zawodowych".
  Pojęcie zawodnika „zawodowego” należy rozumieć jako zawodnika, który został zgłoszony
  w sezonie 2005/2006 do rozgrywek seniorskich organizowanych przez PZKosz lub OZKosz, bądź podobne organizacje zagraniczne.
 3. Nie ma ograniczeń wiekowych zawodników.
 4. Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę jednocześnie.
 5. Aby dokonać zgłoszenia drużyny należy zgłosić minimum 7 osób. Skład drużyny można uzupełniać i zmieniać bez żadnych ograniczeń do dnia spotkania organizacyjnego.
 6. Po spotkaniu organizacyjnym drużyny posiadać będę prawo zmiany dwóch zawodników. Zmiany tej można będzie dokonać do podanego w harmonogramie rozgrywek terminu oraz później w tzw. "okienku transferowym" określonym w harmonogramie rozgrywek.

4. Ustalenie terminów meczy i ich zmiany

 1. Do przedstawicieli drużyn należeć będzie obowiązek rozegrania ustalonych meczy do ustalonego terminu.
 2. Przedstawiciel drużyny gospodarzy zobowiązany jest skontaktować się z drużyna gości
  i zaproponować oraz ustalić termin meczu korzystając ze wszystkich dostępnych sposobów komunikacji (GG, SMS, telefon, kontakt osobisty).
 3. W przypadku problemów z kontaktem z drużyną przeciwną o problemie tym należy powiadomić organizatorów przed planowanym terminem kolejki.
 4. O ustalonym terminie meczu przedstawiciel drużyny gospodarza powinien powiadomić organizatorów na minimum 24 godziny przed planowanym meczem.
 5. W przypadku, gdy przedstawiciele drużyn nie będą w stanie uzgodnić terminu meczu o terminie meczu zadecydują organizatorzy.
 6. W przypadku konieczności przesunięcia meczu poza termin wyznaczony przez organizatorów decyzje taka podejmują organizatorzy na wniosek przedstawicieli drużyn
 7. W przypadku niesprzyjających warunków meteorologicznych terminy meczy będą przesuwane przez organizatorów ligi na wniosek przedstawicieli.
 8. Drużyna może odmówić rozegrania meczu w proponowanym terminie w przypadku, gdy w dniu poprzednim rozgrywała mecz zgodnie z harmonogramem kolejki i istnieje inny termin zgodny z terminarzem kolejki na rozegranie danego meczu.

6. Regulamin rozgrywania meczy rundy zasadniczej.

 1. Mecze rozgrywane są na boiskach otwartych, w przypadku, gdy drużyna gospodarza posiada możliwość rozegrania meczu na sali mecz może zostać rozegrany na sali za zgoda kapitana drużyny gości, jednak w takim przypadku koszty wynajęcia sali ponosi w całości drużyna gospodarza chyba, że kapitanowie uzgodnią inaczej.
 2. Mecze rozgrywane są drużynami 4 lub 5 osobowymi. W przypadku braku jednomyślności kapitanów co do liczebności drużyn ostateczną decyzje podejmuje obserwator.
 3. Drużyna gospodarzy powinna posiadać białe (jasne stroje), natomiast drużyna gości czarne lub granatowe (ciemne). Możliwa jest zmiana kolorów po wcześniejszym uzgodnieniu przedstawicieli obu drużyn.
 4. Ilość zawodników która może być maksymalnie zgłoszona do meczu wynosi 12.
 5. Mecze rozgrywane są systemem punktowym (4 kwarty po 25 punktów) zwycięzca zostaje drużyna która pierwsza osiągnie lub przekroczy 100 punktów.
 6. Przed meczem kapitanowie obu drużyn zgłaszają skład drużyn obserwatorowi, który wypełnia protokół meczowy.
 7. Zawodnicy powinni posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem umożliwiający identyfikacje zawodnika.
 8. Obserwator w uzasadnionych przypadkach może zażądać okazania dokumentu tożsamości od zawodnika celem ustalenia czy jest on uprawniony do gry.
 9. Mecze powinny być rozgrywane w przyjaznej i towarzyskiej atmosferze, zgodnie z obowiązującymi przepisami koszykówki bez użycia przemocy.
 10. Drużyna gości rozpoczyna 1 i 4 kwartę, drużyna gospodarzy 2 i 3 kwartę. Pierwsza piłka sporna przyznawana jest gospodarzom, przy czym piłki sporne w czasie meczu nie zmieniają kolejności rozpoczynania kwart.
 11. W trakcie rozgrywek nie maja zastosowania przepisy 3,8 i 24 sekund.
 12. Obu drużyna przysługują po 2 czasy 1 minutowe w każdej z połów (4 na mecz).
 13. Przerwy między kwartami 1 i 2 oraz 3 i 4 nie powinny przekraczać 2, minut a między 2 i 3 kwarta 15 minut.
 14. W każdej kwarcie drużyna ma limit 10 fauli po przekroczeniu tego limitu każdy następny faul
  w obronie karany jest dwoma lub trzema rzutami osobistymi. Liczone są tylko faule w obronie
   i faule brutalne.
 15. Przewinienie, które naraża zdrowie zawodnika faulowanego, może zostać uznane przez obserwatora za faul brutalny. W takim przypadku obserwator przerywa grę, a drużyna pokrzywdzona otrzymuje 2 rzuty wolne i wyprowadza piłkę zza boiska.
 16. W przypadku niesportowego zachowania obserwator ma prawo usunąć zawodnika
  z boiska oraz obowiązek powiadomić o tym fakcie organizatorów odpowiednim wpisem w protokole meczowym.
 17. Zawodnik nagminnie karany wykluczeniami może zostać przez organizatorów wykluczony
  z rozgrywek.
 18. Po zakończeniu spotkania kapitanowie obojga drużyn powinni złożyć podpisy na protokole meczowym a w przypadku chęci złożenia reklamacji zaznaczyć to w protokole.
 19. W przypadku zmiany warunków pogodowych lub pojawieniu się innych okoliczności uniemożliwiających kontynuowanie gry obserwator wspólnie z kapitanami drużyn może podając decyzję o przełożeniu spotkania.
 20. Przerwane spotkanie może być rozegrane od nowa jak i dokończone przy czym decyzja o tym musi zapaść w momencie przerwania spotkania.
 21. W przypadku powtórzenia lub dokończenia spotkania składy drużyn mogą być dowolne
  w ramach zgłoszonej do rozgrywek listy zawodników.
 22. Ostateczna decyzja odnośnie przerwania i sposobu dokończenia spotkania należy do obserwatora, dla którego zdrowie zawodników powinno być najważniejszym kryterium przy podejmowaniu decyzji.
 23. W uzasadnionych przypadkach kapitanowie wraz z obserwatorem mogą dokonać potrzebnych zmian zasady rozgrywania meczy w taki sposób aby nie wpłynęło to na ogólna idee rozgrywek.

7. Zasady rozgrywania meczy play-off

 1. Mecze tej rundy będą rozgrywane systemem play-off do dwóch zwycięstw.
 2. Na meczach obecnych będzie dwóch obserwatorów.

8. Zasady rozgrywania turnieju finałowego

 1. Mecze finałowe to mecze o pierwsze i trzecie miejsce.
 2. Mecze rozgrywane są na czas 4x10 minut.
 3. Mecze finałowe rozgrywane są w jednym dniu ustalonym przez organizatorów w ramach turnieju finałowego.
 4. Mecze finałowe sędziuje dwóch sędziów z odpowiednimi uprawnieniami.
 5. Zawodnik w meczu finałowym może popełnić 7 (siedem) przewinień.
 6. Czas gry zatrzymywany jest na rzuty osobiste oraz w ostatniej minucie każdej kwarty z wyjątkiem ostatniej kwarty, gdy czas zatrzymywany będzie na dwie minuty przed jej końcem.

9. Obowiązki i prawa obserwatora

 1. Wypełnienie protokołu meczowego
 2. Czuwanie nad przebiegiem spotkania
 3. Liczenie wyniku spotkania oraz podawanie go po każdych zdobytych punktach.
 4. Interwencja w przypadku sytuacji konfliktowych - rozstrzyganie sporów.
 5. Interwencja w sytuacjach niesportowego zachowania zawodników (z wykluczeniem zawodnika włącznie).
 6. Zgłoszenie wyniku spotkania organizatorom w możliwie szybkim terminie (w przypadku braku możliwości skorzystania z GG lub poczty elektronicznej należy przesłać wynik SMS-em, wynik powinien obejmować wynik końcowy oraz wyniki po każdej kwarcie).
 7. Napisanie krótkiej relacji z meczu i przesłanie jej organizatorom.
 8. Zachowanie oryginału protokołu i dostarczenie go w późniejszym terminie organizatorom.