Regulamin rozgrywek

(wstępna propozycja dla sezonu 2004)

czcionką pogrubiona zaznaczono najważniejsze zmiany  w porównaniu z ubiegłym sezonem

1. Zasady ogólne

 1. Mecze rozgrywane będą na boiskach osiedlowych na otwartym powietrzu.
 2. Przewiduje się udział drużyn z Katowic, Chorzowa, Siemianowic Sl, Rudy Sl, Bytomia, Świętochłowic i okolic.
 3. Przewiduje się, że dojazd pomiędzy boiskami nie powinien przekroczyć 1h jazdy komunikacją miejską.
 4. W pierwszej rundzie przewiduje się rozgrywki w systemie mecz - rewanż.
 5. W przypadku większej ilości drużyn liga zostanie podzielona na 2 grupy po maksymalnie 10 drużyn.
 6. System rozgrywek finałowych zostanie podany po zamknięciu listy drużyn.
 7. Mecze rozgrywane są 4 na 4 lub 5 na 5 w zależności od rozmiarów boiska.
 8. Rozgrywki będą prowadzone w systemie 4 kwarty po 25 punktów. Każdy mecz musi zakończyć się zwycięstwem jednej z drużyn.
 9. Nie stawienie się na ustalony mecz traktowane będzie jako walkower. 25:0.
 10. Punktacja : 2 punkty zwycięstwo, 1 punkt porażka, 0 punktów walkower.
 11. W przypadku gdy drużyna dostanie 3 walkowery zostaje skreślona z rozgrywek a wyniki jej meczy zostają anulowane.
 12. Kolejność drużyn w tabeli będzie obliczana zgodnie z zasadami obowiązującymi w PLK z wyjątkiem 1 rundy rozgrywek, gdzie tabela będzie obliczana w sposób uproszczony.

2. Ustalenie terminów meczy i ich zmiany

 1. Do przedstawicieli drużyn należeć będzie obowiązek rozegrania ustalonych meczy do ustalonego terminu.
 2. Przedstawiciel drużyny gospodarzy zobowiązany jest skontaktować się z drużyna gości i zaproponować oraz ustalić termin meczu.
 3. O ustalonym terminie meczu przedstawiciel drużyny gospodarza powinien powiadomić organizatorów na minimum 24 godziny przed planowanym meczem.
 4. W przypadku, gdy przedstawiciele drużyn nie będą w stanie uzgodnić terminu meczu o terminie meczu zadecydują organizatorzy.
 5. W przypadku konieczności przesunięcia meczu poza termin wyznaczony przez organizatorów decyzje taka podejmują organizatorzy na wniosek przedstawicieli drużyn
 6. W przypadku niesprzyjających warunków meteorologicznych terminy meczy będą przesuwane przez organizatorów ligi na wniosek przedstawicieli.
 7. Drużyna może odmówić rozegrania meczu w proponowanym terminie w przypadku, gdy w dniu poprzednim rozgrywała mecz i istnieje inny termin zgodny z terminarzem na rozegranie danego meczu.

3. Składy drużyn

 1. Drużyna musi składać się z minimum 7 a maksymalnie 12 zawodników.
 2. W jednej drużynie nie może występować więcej niż 2 (dwóch) zawodników "Zawodowych".
 3. Poprzez zawodnika zawodowego rozumieć należy zawodnika, który w sezonie 2003/04 był zgłoszony do rozgrywek w EBL, 1,2,3 Lidze oraz podobnych rangą rozgrywek w innych krajach. 
 4. Nie ma ograniczeń wiekowych zawodników.
 5. Jeden zawodnik może reprezentować tylko 1 drużynę jednocześnie.
 6. Aby dokonać zgłoszenia drużyny należy zgłosić minimum 7 osób. Pozostałe wolne miejsca można będzie uzupełniać bez żadnych ograniczeń do dnia spotkania organizacyjnego.
 7. Po spotkaniu organizacyjnym drużyny posiadać będą jeszcze prawo zmiany 2 zawodników. Zmiany tej można będzie dokonać do dnia zakończenia 3 kolejki rozgrywek oraz później w terminie przerwy między 1 i 2 runda rozgrywek.

4. Warunki uczestnictwa

 1. Zapisy rozpoczną się 1 marca 2004 roku.
 2. W przypadku dużej liczby chętnych drużyn pierwszeństwo w udziale mają drużyny które w ubiegłym sezonie uczestniczyły w rozgrywkach i nie zostały wykluczone z rozgrywek.
 3. W pozostałych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia zgłoszeń drużyn, których lokalizacja boiska sprawiłaby poważne kłopoty z dojazdem dla reszty drużyn.
 5. Wstępne zgłoszenie drużyny do dnia 6 czerwca 2004 r za pomocą formularza zamieszczonego na stronie ligi.
 6. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o boisku, adres kontaktowy przedstawiciela lub kapitana drużyny oraz listę min 7 zawodników. Maksymalna liczba zawodników zgłoszona do rozgrywek to 12 osób.
 7. Posiadanie boiska umożliwiającego granie 4 na 4 na 2 kosze o powierzchni asfaltowej lub tartanowej. Boiska to będzie boiskiem domowym drużyny.
 8. Dokonanie wpłaty wpisowego (w przypadku gdy zapadnie decyzja o wprowadzeniu opłaty wpisowej)
 9. Wypełnienie formularza pełnego zgłoszenia drużyny
 10. Obecność na spotkaniu organizacyjnym (19 czerwca 2004) na którym przedstawiciel drużyny zobowiązany jest dostarczyć wypełniony formularz zgłoszenia drużyny oraz wpisowe.

5. Wpisowe

 1. Ustalono wpisowe 100 zł/drużyny płatne na spotkaniu organizacyjnym.
 2. Płatności przyjmują organizatorzy..

6. Regulamin rozgrywania meczy rundy zasadniczej. 

 1. Mecze rozgrywane są na boiskach otwartych, w przypadku, gdy drużyna gospodarza posiada możliwość rozegrania meczu na sali mecz może zostać rozegrany na sali za zgoda kapitana drużyny gości, jednak w takim przypadku koszty wynajęcia sali ponosi w całości drużyna gospodarza (chyb, że kapitanowie uzgodnią inaczej)
 2. Mecze rozgrywane są drużynami 4 lub 5 osobowymi (w przypadku braku jednomyślności kapitanów co do liczebności drużyn ostateczną decyzje podejmuje obserwator)
 3. Ilość zawodników która może być maksymalnie zgłoszona do meczu wynosi 12
 4. Mecze rozgrywane są systemem punktowym (4 kwarty po 25 punktów) zwycięzcą zostaje drużyna która pierwsza osiągnie lub przekroczy 100 punktów. Zdobycie 100 lub więcej punktów przez którąkolwiek drużynę oznacza zakończenie meczu.
 5. Przed meczem kapitanowie obu drużyn zgłaszają skład drużyn obserwatorowi, który wypełnia protokół meczowy
 6. Mecze powinny być rozgrywane w przyjaznej i towarzyskiej atmosferze, zgodnie z obowiązującymi przepisami koszykówki bez użycia przemocy
 7. Mecz rozpoczyna rzut obserwatora. drużyna która wygra piłkę rozpoczyna 1 i 4 kwartę, drużyna która przegra 2 i 3. Rozpoczęcie spotkania może być inne o ile uzgodnią to kapitanowie drużyn.
 8. W trakcie rozgrywek nie maja zastosowania przepisy 3,8 i 24 sekund.
 9. Obu drużyna przysługują po 2 czasy 1 minutowe w każdej z połów (4 na mecz).
 10. Przerwy między kwartami 1 i 2 oraz 3 i 4 nie powinny przekraczać 2 minut a między 2 i 3 kwarta 15 minut.
 11. W każdej kwarcie drużyna ma limit 10 fauli po przekroczeniu tego limitu każdy następny faul w obronie karany jest dwoma lub trzema rzutami osobistymi.
 12. W przypadku nie sportowego zachowania zawodników obserwator ma prawo usunąć zawodnika z boiska oraz obowiązek powiadomić o tym fakcie organizatorów odpowiednim wpisem w protokole meczowym.
 13. Zawodnik nagminnie karany wykluczeniami może zostać przez organizatorów wykluczony z rozgrywek.
 14. Po zakończeniu spotkania kapitanowie obojga drużyn powinni złożyć podpisy na protokole meczowym a w przypadku chęci złożenia reklamacji zaznaczyć to w protokole.
 15. W uzasadnionych przypadkach kapitanowie wraz z obserwatorem mogą dokonać potrzebnych zmian zasady rozgrywania meczy w taki sposób aby nie wpłynęło to na ogólna idee rozgrywek.

7. Zasady organizacji turnieju finałowego

Zostaną określone po zamknięciu listy drużyn

8. Obowiązki i prawa obserwatora

 1. Wypełnienie protokołu meczowego

 2. Czuwanie nad przebiegiem spotkania

 3. Liczenie wyniku spotkania oraz podawanie go po każdych zdobytych punktach.

 4. Interwencja w przypadku sytuacji konfliktowych - rozstrzyganie sporów.

 5. Interwencja w sytuacjach niesportowego zachowania zawodników (z wykluczeniem zawodnika ze spotkania włącznie)

 6. Zgłoszenie wyniku spotkania organizatorom w możliwie szybkim terminie (w przypadku braku możliwości skorzystania z GG lub poczty elektronicznej należy przesłać wynik SMS-em, wynik powinien obejmować wynik końcowy oraz wyniki po każdej kwarcie)

 7. Napisanie krótkiej relacji z meczu i przesłanie jej organizatorom.

 8. Zachowanie oryginału protokołu i dostarczenie go w późniejszym terminie organizatorom.

 9. Wypełniony i oddany protokół będzie podstawa do wpłacenia stawki za prowadzenie obserwacje meczu.

Organizatorzy

 


This site was grabbed using the TRIAL version of Grab-a-Site. This message does not appear on a licensed copy of Grab-a-Site.