regulamin

Regulamin rogrywek edycji 2006
(wersja robocza)

1. Zasady ogólne

 1. Mecze rozgrywane będąą na boiskach osiedlowych na otwartym powietrzu.
 2. Mecze rozgrywane są na dwa kosze 4 na 4 lub 5 na 5 w zależności od rozmiarów boiska.
 3. Dojazd pomiędzy boiskami każdej z drużyn nie powinien przekroczyć 1h jazdy komunikacją miejską.
 4. W pierwszej rundzie przewiduje się rozgrywki w systemie mecz - rewanż.
 5. W przypadku większej ilości drużyn liga zostanie podzielona na 2 grupy po maksymalnie 8 drużyn.
 6. Szczegółowy system rozgrywek zostanie podany po zamknięciu listy drużyn.
 7. Wygrywa drużyna która pierwsza zdobędzie 100 lub więcej punktów
 8. Nie stawienie się na ustalony mecz traktowane będzie jako walkower. 25:0.
 9. Punktacja : 2 punkty zwycięstwo, 1 punkt porażka, 0 punktów walkower.
 10. W przypadku gdy drużyna dostanie 3 walkowery może zostać skreślona z rozgrywek a wyniki jej meczy zostają anulowane.
 11. Kolejność drużyn w tabeli będzie obliczana zgodnie z zasadami opisanymi w przepisach koszykówki.

2. Ustalenie terminów meczy i ich zmiany

 1. Do przedstawicieli drużyn należeć będzie obowiązek rozegrania ustalonych meczy do ustalonego terminu.
 2. Przedstawiciel drużyny gospodarzy zobowiązany jest skontaktować się z drużyna gości i zaproponować oraz ustalić termin meczu.
 3. W przypadku problemów z kontaktem z drużyną przeciwną o problemie tym należy powiadomić organizatorów przed planowanym terminem kolejki.
 4. O ustalonym terminie meczu przedstawiciel drużyny gospodarza powinien powiadomić organizatorów na minimum 24 godziny przed planowanym meczem.
 5. W przypadku, gdy przedstawiciele drużyn nie będą w stanie uzgodnić terminu meczu o terminie meczu zadecydują organizatorzy.
 6. W przypadku konieczności przesunięcia meczu poza termin wyznaczony przez organizatorów decyzje taka podejmują organizatorzy na wniosek przedstawicieli drużyn
 7. W przypadku niesprzyjających warunków meteorologicznych terminy meczy będą przesuwane przez organizatorów ligi na wniosek przedstawicieli.
 8. Drużyna może odmówić rozegrania meczu w proponowanym terminie w przypadku, gdy w dniu poprzednim rozgrywała mecz zgodnie z harmonogramem kolejki i istnieje inny termin zgodny z terminarzem kolejki na rozegranie danego meczu.

3. Składy drużyn

 1. Drużyna musi składać się z minimum 7 a maksymalnie 12 zawodników.
 2. W jednej drużynie nie może występować więcej niż 2 (dwóch) zawodników "Zawodowych".
 3. Poprzez zawodnika zawodowego rozumieć należy zawodnika, który w sezonie 2005/06 był zgłoszony do rozgrywek w DBL, 1,2,3 Lidze oraz podobnych rangą rozgrywek w innych krajach.
 4. Nie ma ograniczeń wiekowych zawodników.
 5. Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę jednocześnie.
 6. Aby dokonać zgłoszenia drużyny należy zgłosić minimum 7 osób. Pozostałe wolne miejsca można będzie uzupełniać bez żadnych ograniczeń do dnia spotkania organizacyjnego.
 7. Po spotkaniu organizacyjnym drużyny posiadać będę jeszcze prawo zmiany 2 zawodników. Zmiany tej można będzie dokonać do podanego w harmonogramie rozgrywek terminu oraz później w tzw. "okienku transferowym" okreslonym w harmonogramie rogrywek.

4. Warunki uczestnictwa

 1. Zapisy rozpoczynają sie zgodnie z terminem określonym w harmonogramie rogrywek.
 2. W przypadku dużej liczby chętnych drużyn pierwszeństwo w udziale mają drużyny które w ubiegłym sezonie uczestniczyły w rozgrywkach i nie zostały wykluczone z rozgrywek.
 3. W pozostałych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia zgłoszeń drużyn, których lokalizacja boiska sprawiłaby poważne kłopoty z dojazdem dla reszty drużyn.
 5. Drużynę należy zgłosić do dnia okrślnoego w hramonogramie rozgrywek za pomocą formularza zamieszczonego na stronie ligi.
 6. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o boisku, adres kontaktowy przedstawiciela lub kapitana drużyny oraz listę min 7 zawodników. Maksymalna liczba zawodników zgłoszona do rozgrywek to 12 osób.
 7. Posiadanie boiska umożliwiającego granie 4 na 4 na 2 kosze o powierzchni asfaltowej lub tartanowej. Boiska to będzie boiskiem domowym drużyny.
 8. Dokonanie wpłaty wpisowego najpóźniej w dniu spotkania organizacyjnego.
 9. Wypełnienie formularza pełnego zgłoszenia drużyny
 10. Obecność na spotkaniu organizacyjnym na którym przedstawiciel drużyny zobowiązany jest dostarczyć wypełniony formularz zgłoszenia drużyny oraz wpisowe.

5. Wpisowe

 1. Wpisowe wynosi 100 zł/drużyny.
 2. Płatności przyjmują organizatorzy.

6. Regulamin rozgrywania meczy rundy zasadniczej.

 1. Mecze rozgrywane sąna boiskach otwartych, w przypadku, gdy drużyna gospodarza posiada możliwość rozegrania meczu na sali mecz może zostać rozegrany na sali za zgoda kapitana drużyny gości, jednak w takim przypadku koszty wynajęcia sali ponosi w całości drużyna gospodarza (chyb, że kapitanowie uzgodnią inaczej)
 2. Mecze rozgrywane są drużynami 4 lub 5 osobowymi. W przypadku braku jednomyślności kapitanów co do liczebności drużyn ostateczną decyzje podejmuje obserwator.
 3. Ilość zawodników która może być maksymalnie zgłoszona do meczu wynosi 12.
 4. Mecze rozgrywane są systemem punktowym (4 kwarty po 25 punktów) zwycięzca zostaje drużyna która pierwsza osiągnie lub przekroczy 100 punktów.
 5. Przed meczem kapitanowie obu drużyn zgłaszają skład drużyn obserwatorowi, który wypełnia protokół meczowy.
 6. Mecze powinny być rozgrywane w przyjaznej i towarzyskiej atmosferze, zgodnie z obowiązującymi przepisami koszykówki bez użycia przemocy.
 7. Mecz rozpoczyna rzut obserwatora. Drużyna która wygra piłkę rozpoczyna 1 i 4 kwartę, drużyna która przegra 2 i 3. Rozpoczęcie spotkania może być inne o ile uzgodnią to kapitanowie drużyn.
 8. W trakcie rozgrywek nie maja zastosowania przepisy 3,8 i 24 sekund.
 9. Obu drużyna przysługują po 2 czasy 1 minutowe w każdej z połów (4 na mecz).
 10. Przerwy między kwartami 1 i 2 oraz 3 i 4 nie powinny przekraczać 2 minut a między 2 i 3 kwarta 15 minut.
 11. W każdej kwarcie drużyna ma limit 10 fauli po przekroczeniu tego limitu każdy następny faul w obronie karany jest dwoma lub trzema rzutami osobistymi.
 12. W przypadku nie sportowego zachowania zawodników obserwator ma prawo usunąć zawodnika z boiska oraz obowiązek powiadomić o tym fakcie organizatorów odpowiednim wpisem w protokole meczowym.
 13. Zawodnik nagminnie karany wykluczeniami może zostać przez organizatorów wykluczony z rozgrywek.
 14. Po zakończeniu spotkania kapitanowie obojga drużyn powinni złożyć podpisy na protokole meczowym a w przypadku chęci złożenia reklamacji zaznaczyć to w protokole.
 15. W uzasadnionych przypadkach kapitanowie wraz z obserwatorem mogą dokonać potrzebnych zmian zasady rozgrywania meczy w taki sposób aby nie wpłynęło to na ogólna idee rozgrywek.

7. Zasady rozgrywania meczy play-off

 1. Mecze tej rundy będą rozgrywane systemem play-off do dwóch zwycięstw.
 2. Na meczach obecnych będzie dwóch obserwatorów.

8. Zasady rozgrywania turnieju finałowego

 1. Mecze finałowe to mecze o pierwsze i trzecie miejsce.
 2. Mecze rozgrywane są na czas 4x10 minut.
 3. Mecze finałowe rozgrywane są w jednym dniu ustalonym przez organizatorów w ramach turnieju finałowego.
 4. Mecze finałowe sędziuje dwóch sędziów z odpowiednimi uprawnieniami.
 5. Zawodnik w meczu finałowym może popełnić 7 (siedem) przewinień.
 6. Czas gry zatrzymywany jest na rzuty osobiste oraz w ostatniej minucie każdej kwarty z wyjątkiem ostatniej kwarty, gdy czas zatrzymywany będzie na dwie minuty przed jej końcem.

9. Obowiązki i prawa obserwatora

 1. Wypełnienie protokołu meczowego
 2. Czuwanie nad przebiegiem spotkania
 3. Liczenie wyniku spotkania oraz podawanie go po każdych zdobytych punktach.
 4. Interwencja w przypadku sytuacji konfliktowych - rozstrzyganie sporów.
 5. Interwencja w sytuacjach niesportowego zachowania zawodników (z wykluczeniem zawodnika ze spotkania włącznie).
 6. Zgłoszenie wyniku spotkania organizatorom w możliwie szybkim terminie (w przypadku braku możliwości skorzystania z GG lub poczty elektronicznej należy przesłać wynik SMS-em, wynik powinien obejmować wynik końcowy oraz wyniki po każdej kwarcie).
 7. Napisanie krótkiej relacji z meczu i przesłanie jej organizatorom.
 8. Zachowanie oryginału protokołu i dostarczenie go w póżniejszym terminie organizatorom.
 9. Wypełniony i oddany protokół będzie podstawa do wpłacenia stawki za prowadzenie obserwacje meczu.

Organizatorzy